Loading...
Skip To Main Content

Toggle Close Container

Triggers Container

Toggle Schools Canvas

Toggle Site Info Canvas

Mobile Translate

Mobile Main Nav

Mobile Utility

Header Holder

Header Right Column

Header Right Top

Toggle Schools Canvas

Toggle Site Info Canvas

English

Utility Nav - Desktop

Header Right Bottom

Canvas Menus

District Canvas Menu

finder

school & Program

Site Info Canvas

Search Canvas

Horizontal Nav

Breadcrumb

Parent Tips / Pistas para los padres

Parent Information/Información para los padres

Welcome families!!    ¡Bienvenidos Familias!   Boozhoo, Nyob Zoo,  Soo Dhawaaw!!  Thanks for visiting us! 

 SPPS COVID-19 Student and Family Guidelines


  Tips to help your child prepare for school:

 • Encourage regular attendance: Successful students are always in school.
 • Inquire about the student's day:
 • Turn off distracting electronic devices: Good studying cannot be accomplished with the television, radio, computer or other audio or video devices on.
 • Promote consistent reading: Students are encouraged to read a minimum of 20 minutes each night.
 • Ensure students eat: Breakfast is free for all students at school. Be sure your child eats at home if they don't eat at school. 
 • Ensure students are hydrated: Research tells us that the brain requires hydration to  function well.  A general rule of thumb is students should drink one cup of water per hour.
 • Ensure students get a good night's sleep: Adolescents need a minimum of eight hours of  sleep per night...nine hours of sleep is even better.
 • Help reduce student's stress: Tips include positive self-talk (“I know I can do this”), avoid being rushed and taking deep breaths (the brain needs oxygen to think clearly).
 • Ensure students exercise: Encourage students to spend a minimum of 15 to 20 minutes a day in active physical exercise of some sort.
 • Believing in your student's success: Parents can best support their student by talking and listening about the student's school day actively, and always providing encouragement  and support.

Consejos para ayudar a su estudiante a prepararse para la escuela:

 • Anime a sus niños a asistir a la escuela regularmente: Los estudiantes exitosos asisten siempre a la escuela.
 • Apagar los aparatos electrónicos que distraen: No se puede lograr estudiar bien con la televisión, radio, la computadora u otro aparato de audio o video prendido.
 • Promover la lectura regularmente: Anime a su estudiante a leer al menos 20 minutos cada noche.
 • Asegurar que los estudiantes coman: El desayuno es quizás la comida más importante del día.
 • Asegurar que los estudiantes estén hidratados: Los estudios nos indican que el cerebro necesita estar hidratado para funcionar bien. Como regla general, un estudiante debe tomar una taza de agua cada  hora.
 • Asegurar que los estudiantes duerman bien en la noche: Los adolescentes necesitan un mínimo de ocho horas de sueño por noche… nueve horas de sueño es todavía mejor.
 • Ayudar a reducir el estrés de los estudiantes: Las pautas incluyen darse consejos positivos (“Yo sé que puedo hacerlo”), evitar sentirse apurado y tomar respiraciones profundas (el cerebro necesita oxígeno para pensar claramente).
 • Asegurar que los estudiantes hagan ejercicio: Anime a su estudiante a que haga alguna actividad física al menos 15 a 20 minutos diarios

 Hmong  

 • Txhawb kom tuaj kawm ntawv tsis tu ncua: Tub ntxhais kawm ntawv zoo yeej mus kawm ntawv tas li.
 • Saib ntawv kom raws sijhawm: Sau ntaub ntawv kawm cia thiab kawm ntawv txhua hnub pab tau  tub ntxhais kawm ntawv tau zoo.
 • Tua txhua yam khoom fais fab uas muaj suab nrov meem txom: Kev saib ntawv zoo yuav muaj  tsis tau yog tias taws tv, xov tooj cua, lub khoos pis tawj los sis lwm yam khoom uas muaj suab thiab duab saib. 
 • Txhawb kev nyiam nyeem ntawv tas li: Muaj kev pom zoo tias menyuam yuav tsum nyeem  ntawv tsawg kawg mas yog 20 feeb tauj ib hmos twg.
 • Saib kom menyuam noj mov: Pluas tshais yog pluas mov uas tseem ceeb tshaj plaws rau ib hnub.     
 • Saib kom menyuam haus dej txaus: Kev soj ntsuam tawm los qhia tau tias lub hlwb yauv tsum  tau dej txaus thiaj li ua hauj lwm zoo. Ib qho kev ua raws yog cov tub ntxhais kawm ntawv yuav  tsum haus ib khob dej tauj ib teev.
 • Saib kom menyuam tau pw txaus txaus: cov menyuam hluas yuav tsum pw li ntawm 8 teev tauj ib hmos….9 teev los yeej haj yam zoo.
 • Pab txo menyuam tej kev nyuaj siab: Tej qho pab xws li hais lus zoo (“Kuv paub tias kuv yeej ua tau”), saib kom tsis txhob raug txhib thiab ua pa kom txaus lub cev (lub hlwb yuav tsum tau pa los pab kom xav tau meej).
 • Saib kom menyuam dhia ua si pab lub cev: Txhawb kom menyuam siv li 15 mus rau 20 feeb tauj ib hnub los ua tej yam dhia ua si.
 • Muaj kev ntseeg rau koj tus menyuam lub rab peev xwm: Txoj kev zoo tshaj uas niam txiv      yuav txhawb tau menyuam yog nrog lawv tham thiab mloog lawv tham txog lawv hnub tom tsev      kawm ntawv, thiab muaj kev txhawb rau lawv tas li.

 Somali 

 • Ku dhiirrigeli ardayga si joogto ah u aadida iskuulka: Ardayda guulgaarta waa kuwa mar kasta  jooga iskuulka.
 • Demi aaladaha elektaroonikada ah: Si fiican wax looma akhrisan karo iyadoo teleefishanka,   raadiyaha, kumbuyuutarka iyo aaladaha kaleba ay daaran yihiin.
 • Hirgeli akhris joogto ah: Ardayda waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay ugu yaraan 20 daqiiqadood  wax akhriyaan habeen kasta.
 • Hubi in ardaydu wax cunaan: Malaha quraacdu waxay tahay cuntada ugu muhiimsan ee      maalintii.
 • Hubi in ay ardaydu biyo cabaan: Cilmibaarista ayaa noo sheegaysa in maskaxdu u baahan tahay   biyo si ay si fiican ugu shaqeyso. Waxaa la isku wada raacsan yahay in ardaydu saacadiiba ay  cabbaan koob biyo ah.
 • Hubi in ardaydu helaan hurdo ku filan habeenkii: Caruurta qaangaarka ahi waxay u baahan  yihiin ugu yaraan siddeed saacadood oo hurdo ah habeen walba… sagaal saacadoodna kaba sii  fiican.
 • Ka caawi in ardaydu iska yareyso cadaadiska fuula (stress): Talo-siinta waxaa ka mid in qofku  si toosan isula hadlo (“Waan ogahay inaan tan sameyn karo”), iska ilaali deg dega, si fiicana u neefso (maskaxdu waxay u baahan tahay ogsijiin si ay si waadix ah ugu fekerto).
 • Hubi in ardaydu ay jimici sameeyaan: Ku dhiirrigeli ardaydu inay ugu yaraan 15 ilaa 20 daqiiqadood oo jimicsi firfircoon ah sameeyaan.
 • Aamin guusha ardaygaaga: Waalidku waxay sida ugu wanaagsan ardayda ugu caawin karaan  iyagoo la hadlaya, si firfircoona uga dhegaysanaya waxay kala kulmeen iskuulka maanta,  marwalbana siinaya dhiirrigelin iyo kaalmeyn.